Skip Navigation Links
@src.gov.sc.

Taks Valer Azouter (VAT): Konstriksyon Lakaz Rezidansyel e Lakaz Lwe

Taks Valer Azoute(VAT) in vin operasyonel depi le 1 Zanvye 2013. VAT i aplikab lo laplipar komodite ki ganny enporte, aste e konsonmen lokalman dan Sesel, osi byen ki lo la plipar servis ki ganny ofer e konsonmen dan Sesel. I annan par kont serten komodite e servis lo ki VAT pa aplikab. Sa bann komodite i ganny, sa ki nou dir, egzanpte anba lalwa VAT. Okenn biznes, menm bann kin anrezistre pou VAT, napa drwa sarz VAT lo sa bann prodwi ek servis ki’n ganny egzanpte.

Dan nou lartik ozordi, nou pou konn plis lo enn sa bann servis lo ki napa VAT lo la. Sa se konstriksyon lakaz rezidansyel e lakaz lwe.

Eski Taks Valer Azoute(VAT) i aplikab lo konstriksyon lakaz rezidansyel?
Non, napa VAT lo konstriksyon lakaz rezidansyel e sa i konpri lakaz prive, apartman e menm‘condominium”. Savedir, personn pa kapab sarz VAT lo okenn servis konstriksyon rezidansyel, menm si en in ganny konstrir pou ganny lwe.

Eski Taks Valer Azoute (VAT) i aplikab lo materyo pour konstriksyon lakaz rezidansyel?
Wi, VAT i aplikab lo tou materyo konstriksyon, enkli materyo pour konstriksyon lakaz rezidansyel. VAT i aplikab a en to 15% lo tou materyo konstriksyon (ki swa enporte oubyen bann ki ganny fabrike lokalman).

Par kont si en biznes pann anrezistre pou VAT i pa kapab sarz VAT lo okenn son lavant, ki enkli materyo konstriksyon. Selman biznes ki’n anrezistre pour VAT ki annan dwa sarz son klian VAT.

Oparavan, avan ki VAT ti vin operasonel, materyo konstriksyon ki ti ganny prodwi lokalman, tel ki lapousyer ros, makadanm e lapentir, ti atrakete 12% GST. Ozordi anba lalwa VAT i annan 15% VAT lo sa bann menm materyo konstriksyon, parey lo tou lezot prodwir e servis.

Eski Taks Valer Azoute i aplikab lo lakaz rezidansyel ki ganny lwe?
Non, VAT pa aplikab lo lakaz, apartman oubyen condominium ki ganny lwe. Oparavan ti annan GST lo lwaye rezisdansyel. Me menm si VAT in ranplas GST, napa VAT lo lwaye rezidansyel.

Par kont proprieter sa bann lwaye i bezwen pey 15% anba lalwa taks biznes (business tax Act) lo reveni ki zot kolekte tou le mwan e remet avek SRC parey letan zot ti pe pey 15% GST oparavan.

Pour plis lenformasyon
Pour plis lenformasyon, kontakte Reveni Komisyon Sesel lo 4293745 oubyen email nou lo vat@src.gov.sc.
Akt Taks Valer Azoute 2010 i osi lo sitweb Reveni Komisyon Sesel.


Website Published Date: 15th February 2013

Know more about
Exchange Of Information
Self-Assessment for Business Tax
The Self-Assessment System – Assessing your own tax liabilities
Value Added Tax
The Tax and Customs Agent Board (TACAB)
Lodgment of Partnership Business Tax Return
Read More>>
Bookmark and Share
Share |